DENiZ

konya evden eve nakliyat

Konya evden eve nakliyat
0(534) 278 66 26

Konya evden eve nakliyat

Ahmet AKBAŞ

0(534) 278 66 26

K belgeleri ne işe yarar ne için gereklidir aşağıda okuyabilirsiniz.

K1 Yetki Belgesinin Tanımı, Başvuranlarda ve Araçlarda Aranan Şartlar

K3 yetki belgesi

K1 Yetki belgesi, ticari amaçla yurtiçi eşya taşımacılığı yapacak, gerçek ve tüzel vergi mükelleflerine verilen belge türüdür.

 

K1 türü yetki belgesinin şartları:
a) K1 yetki belgesi için müracaat eden gerçek kişilerin, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya mahsus özmal taşıtlarla en az 25 ton taşıma hacmine ve 10.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları şarttır.
b) K1 yetki belgesi için müracaat eden kooperatifler dahil tüzel kişilerin, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya mahsus özmal taşıtlarla en az 75 ton taşıma hacmine ve 10.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları şarttır.

K1 yetki belgesi sahipleri, yalnız kendi adına kayıt ve tescil edilmiş özmal ticari taşıtları kullanabilirler.

K1 türü yetki belgesinin eki taşıt belgesine asgari kapasitenin dışında kaydedilecek taşıtlar için yaş şartı aranmaz. K1 yetki belgesi için asgari kapasiteyi sağlayacak sayıda özmal taşıtların ilk başvuru ve faaliyet süresince 20 yaşından büyük olmaması şarttır.

Oto kurtarıcı, lastik tekerlekli vinç, para/altın gibi değerli kağıt/maden taşıyan zırhlı ve benzeri özel amaçlı taşıtla/taşıtlarla K1 belgesi almak isteyenlerden tonaj bakımından asgari kapasite şartı aranmaz. Bu şekilde K1 belgesi alan kişilerin taşıt belgelerine başka cins taşıt kaydedilebilmesi için tonaj bakımından asgari kapasite şartının sağlanması zorunludur konya evden eve nakliyat.

İl sınırları içinde toplam yüklü ağırlığı 3,5 tonu aşmayan kamyonet türü araçlarla yapılacak olan ticari amaçlı taşımacılık faaliyetleri için K1 yetki belgesi almak isteyen gerçek ve tüzel vergi mükelleflerinden tonaj yönünde asgari taşıma kapasitesi şartı aranmaz. Bu konumda ki mükellefler için 31.12.2010 tarihine kadar, K1 belgesi bedeli %90 indirimli olup, normal ücret olan 14.244,-TL yerine 1.424.40,-TL bedelle verilir. Azami yüklü ağırlığı 3,5 tonu aşmayan kamyonet türü araçlarla il sınırları içinde yapılacak ticari amaçlı taşımacılık faaliyetlerine yönelik denetimler başlamıştır.

K1 yetki belgesi sahipleri sözleşme yapmak suretiyle başka araçları kiralayamazlar, yetki belgelerinin eki taşıt belgesine kendisine ait olmayan araçları ilave ettiremezler. K1 belgesi beş yıl süreyle verilir, süre dolmadan altmış gün öncesinden ve tanınan son güne kadar yenileme amacıyla müracaat edenlardan, k1 belgesinin o günkü bedelinin %15 i bedelle, yetki belgeleri yenilenir evden eve nakliyat konya.

Tüzel kişiliği haiz K1 belgesi sahiplerinin, en az bir adet orta düzey yönetici türü mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları veya bu nitelikleri haiz kişi veya kişileri istihdam etmeleri şarttır.

K1 belgesi çerçevesinde ki araçların taşımacılık faaliyetlerinde sürücüsünden SRC3/4 türü mesleki yeterlilik belgesiyle, psikoteknik değerlendirme belgesine sahip olma şartı aranır.

 

 

K1 belgesi nedir? K1 belgesini kimler alır? K1 belgesinin şartları nedir?
K1 belgesi, kamyon/kamyonet türü araç/araçlara sahip gerçek ve tüzel vergi mükelleflerinin ticari maksatlı taşımacılık faaliyetlerine verilen yetki belgesidir. Bu belgede esas olan husus, taşıtların yapmış olduğu taşımacılık faaliyetinin para kazanma amacıyla yapılıyor olmasıdır. Belge alacak olan kendine çalışan nakliyeci-kamyoncu esnafı da olabilir, eşya/kargo taşımacılığında bulunmak üzere kurulmuş bir şirket de olabilir. Ancak K1 belgesinin alınmasına yönelik ve gerçek ya da tüzel vergi mükelleflerine göre farklılık gösteren şartlar mevcuttur.
a.) Gerçek vergi mükellefleri yani şahıs firmalarının en az 25 ton taşıma hacmine sahip araç/araçlarının olması, diğer bir anlatımla sahip olunan aracın/araçların istiap hadlerinin toplamının 25 ton olmasıdır.
b.) Tüzel kişiler yani limited şirketi, kollektif şirketi, anonim şirketi veya kooperatiflerin en az 75 ton taşıma hacmine sahip araç/araçlara sahip olması şarttır.

Örneğin:
Ortaklarının benzer olması sebebiyle organik bağı bulunan grup şirketleri vardır. Çoğu kez taşıtların kullanımı esnasında a firmasının ya da b firmasının malı olduğuna bakılmaksızın, a firmasının aracıyla b firmasının malı taşınır. Halbuki yasa nezdinde farklı vergi ve ticaret sicili olan her şirket kendi başına ele alınır. Böylelikle a firması ve ona ait araçlar ayrı, b firması ve araçları da ayrı değerlendirilmeli ve birbirinden bağımsız belgelendirilmelidir. Denetimlerde araç ve firma bilgilerine bakılıyor hatta sürücü de dahil, daha sonra araçta taşınan malın irsaliyesi kontrol ediliyor. Eğer ki, a firması aracında b firmasının malını taşıyorsa ve K1 belgesi yoksa, K1 belgesi olmadan taşımacılık faaliyetinde bulunduğuna hükmedilerek ceza uygulanıyor. Bu örnekleme de K1 ve K2 belgesi arasındaki farkı da anlamış oluyoruz.

 

K2 Yetki Belgesinin Tanımı, Başvuranlarda ve Araçlarda Aranan Şartlar

K2 Yetki belgesi yurtiçinde, kendi adına ticari veya hususi olarak kayıt ve tescil edilmiş taşıt veya taşıtlarla, sadece kendi esas iştigal konusu ile ilgili eşya taşımacılığı yapacak ve ticari maksatla taşımacılık yapmayacak, gerçek ve tüzel vergi mükelleflerine verilen belge türüdür.

 

K2 yetki belgesi için müracaat edenların, ticari veya hususi olarak kayıt ve tescil edilmiş en az 1 adet eşya taşımaya mahsus (kamyon/kamyonet) özmal taşıta sahip olmaları şarttır.

K2 yetki belgesi sahipleri, yalnız kendi adına kayıt ve tescil edilmiş özmal ticari taşıtları kullanabilirler.

K2 yetki belgesi eki taşıt belgelerine yaş şartı aranmadan eşya taşımaya mahsus ticari veya hususi taşıtlar kaydedilir.

K2 yetki belgesi çerçevesinde ki araçların taşımacılık faaliyetlerinde sürücüsünden SRC3/4 türü mesleki yeterlilik belgesiyle, psikoteknik değerlendirme belgesine sahip olma şartı aranır.

K2 yetki belgesi alan ve tek araç sahibi olan gerçek kişilerin kendi adlarına tescil edilmiş taşıtı bizzat kendilerinin sürücü olarak kullanmaları halinde; bu kişilerden birinci fıkranın (b), (ç) ve (d) bentlerindeki şartlar aranmaz. (aksi halde aşağıda ki şartlar aranır)

b) İlgili mevzuatın öngördüğü mesleki yeterlilik belgesine (src) sahip olmaları,

ç) 63 yaşından gün almamış olmaları,

d) Bedeni ve psikoteknik açıdan sağlıklı olduklarını gösteren bir sağlık raporunu yetkili sağlık kuruluşlarından her beş yılda bir almaları,

Ticari amaçla olmamak ve sadece kendi esas iştigal konusu ile ilgili olmak kaydıyla; kamyonetlerle yapılan eşya taşımaları için 31/12/2011 tarihine kadar K2 yetki belgesi alacak olanlar için söz konusu tarihe kadar yetki belgesi ücretinde % 90 oranında indirim uygulanır. Toplam yüklü ağırlığı 3,5 ton ve altı araçlar ve sahibi olan gerçek ya da tüzel vergi mükelleflerine yönelik denetimler 01.05.2010 tarihi itibariyle başlar. K2 belgesi kapsamına giren kamyon türü araçlara yönelik denetimler devam etmektedir.

NOT: 01.05.2010 tarihi itibariyle, toplam yüklü ağırlığı 3,5 ton ve altı "kamyonet" türü araçlar için denetimler başlayacak, K2 belgesi olmayan vergi mükellefleriyle K2 belgesi olupta taşıt kartı olmayan araçlara sahip vergi mükelleflerine denetimler esnasında Karayolu Taşıma Kanunu'nun 26/a bendine göre 2.201,00-TL idari para cezası uygulanacaktır.

K2 belgesi nedir? K2 belgesini kimler alır? K2 belgesinin süresi ne kadardır?
Açıklamalar ve Yorumumuz: Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde geçen taşımacı, eşya taşımacılığı ve ticari kelimelerinden yanılgıya düşmemek ve doğru ifade çıkarmak için K1’e bakmak gerekir. K2 belgesi: Gerçek veya tüzel vergi mükellefleri sahip oldukları araç/araçlarla ve ruhsatta bu araç/araçların cinsinin yazdığı yerde kamyon veya kamyonet ibaresi bulunuyor, bu tip araçlarla kendi işlerinin gerektirdiği şartlarda ve işlerini idame ettirebilmek maksadıyla, mamul, yarı mamul veya hammaddelerini bir şekilde getir-götür türünden taşıyorlar, 3. şahısların mallarını taşımıyorlar ise ve nakliye faturası düzenlemiyorlarsa K2 belgesi kapsamına girerler. K2 Belgesi almak için müracaat edenların, kendi adına kayıt ve tescil edilmiş en az bir adet eşya taşımaya mahsus (kamyon / kamyonet) özmal ticari taşıta sahip olmaları gerekir. Araç sayısı ne olursa olsun K2 Belgesi her zaman 1 tane düzenlenir. Her araç için ayrı ayrı K2 Belgesi verilmez, her araca ayrı olmak üzere taşıt kartı düzenlenir. Mükellefin hem kamyon hemde kamyoneti olduğunda K2 Belgesine, indirimsiz ücret esas alınır. Mükellefin kamyonu olması halinde, toplam yüklü ağırlığı 3,5 tonu geçmeyen araçlara tanınmış olan indirimli ücretten ve yine tanınmış olan muafiyetlerden yararlanamaz. K2 belgesinin süresi beş yıldır ve süre sona ermeden yenilenmesi amacıyla başvurulması halinde, o günkü değerinin %15 i ücretle beş yıllığına yeniden düzenlenir.

Örneğin: Tekstil firması kendi adına kayıtlı kamyonet türü aracı ile toptandan kumaş ve malzeme alıyor, atölyesine götürüyor, fason üreticilere işleri teslim ediyor, dikilen malları deposuna getiriyor, aldığı siparişi müşterisinin mağazasına götürüyor v.s. gibi. Görüldüğü üzere yapılan tüm taşımacılık faaliyetleri firmanın kendi esas iştigal konusu çerçevesinde ve firmanın işlerini ve kendisini idame ettirmek amacıyla yapılıyor olmasıdır. Firma başka bir vergi mükellefinin ürünlerini taşımamakta ve kesinlikle 3. şahıslara nakliye (navlun) faturası düzenlememektedir.

 

 

K3 Yetki Belgesinin Tanımı, Başvuranlarda ve Araçlarda Aranan Şartlar

K3 Yetki belgesi, ticari amaçla yurtiçi ev ve büro eşyası taşımacılığı yapacak, gerçek ve tüzel vergi mükelleflerine verilen belge türüdür.

 

K3 yetki belgesi için müracaat edenların, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya mahsus özmal taşıtlarla en az 30 ton taşıma hacmine ve 5.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları şarttır.

K3 yetki belgesi sahipleri, yalnız kendi adına kayıt ve tescil edilmiş özmal ticari taşıtları kullanabilirler.

K3 türü yetki belgesi eki taşıt belgesine asgari kapasitenin dışında kaydedilecek taşıtlar için yaş şartı aranmaz. K3 yetki belgesi için asgari kapasiteyi sağlayacak sayıda özmal taşıtların ilk başvuru ve faaliyet süresince 20 yaşından büyük olmaması şarttır.

K3 türü yetki belgesi sahipleri; eşya taşımalarında teslim alma noktası ile teslim etme noktası arasında makul bir taşıma ve teslimat süresi taahhüdünde bulunmak ve taahhüt ettikleri süre içinde eşyayı yerine ve alıcısına ulaştırmakla yükümlüdürler.

K3 yetki belgesi sahipleri en az bir adet orta düzey yönetici türü mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları veya bu nitelikleri haiz kişi veya kişileri istihdam etmeleri şarttır.

K3 yetki belgesi çerçevesinde ki araçların taşımacılık faaliyetlerinde sürücüsünden SRC3/4 türü mesleki yeterlilik belgesiyle, psikoteknik değerlendirme belgesine sahip olma şartı aranır.

 

Konya evden eve nakliyat

Ahmet AKBAŞ

0(534) 278 66 26

Konya evden eve nakliyat - Ahmet Akbaş

0(534) 278 66 26

Adres : Akıncılar mh.Yeni Sille cad. No:30 Selçuklu / KONYA

Konya evden eve nakliyat Çağrı Merkezimize 7/24 Ulaşabilirsiniz. 0 (534) 278 66 26 Eşyalarınızı uzman ekibimizle nakliyat işlemlerinizi güvenle yerine getirmekteyiz. konya nakliyat firmaları.